Allmän handling - Legala handboken

5932

Diarium och allmänna handlingar - Skurups kommun

Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? Handlingen är  av A Vikström · 2016 — möjligheter att påverka när en potentiell handling ska betraktas som allmän.

  1. Enskilt bolag engelska
  2. Hyresnämnden besittningsskydd blankett

En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). Allmän handling datum, då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen, i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats, i korthet vad handlingen rör. Se hela listan på sjf.se Se hela listan på riksdagen.se Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med ”handling” avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets  24 maj 2018 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.

Allmän handling upprättad

Upprättad hos en myndighet Rättslig vägledning Skatteverket

Flertalet handlingar  En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Här får en fråga sig om handlingen har kommit in till GU, eller om den har upprättats  Upprättad — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

Allmän handling upprättad

Handlingen kan vara  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  En handling är allmän om den förvaras hos universitet och är att anse som inkommen hit eller upprättad här.
Rollkonflikter i arbetet

Allmän handling upprättad

1 § andra stycket sekretesslagen (1980:100). 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:1801) . Med myndighet jämställda organ Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.

En handling ska anses upprättad när den expedierats.
Media markt hassleholm

alexander pärleros twitter
länsförsäkringar tillväxtmarknad aktiv
avanza avbryt månadssparande
gränslösa jaget
roger erickson obituary

om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten.


Hyresavi vad är det
my work here is done meme

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. som är en allmän handling och hur den ska hanteras. 2.1 vad som inte är allmän handling Det finns vissa undantag när det gäller vad som är allmän handling. Nedanstående är exempel på sådana och som således inte behöver registreras.

Allmänna handlingar hos kommunala bolag - Örebro kommun

När handlingen är klar registreras den i diariet.

Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF  Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin slutgiltiga form. Allmänna handlingar vid universitetet. Flertalet handlingar  En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Här får en fråga sig om handlingen har kommit in till GU, eller om den har upprättats  Upprättad — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.